НОО ЛРУ — инфо

Информация о Совете НОО ЛРУ

Председатель Совета Николаевского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины —

Копачевский Владислав Анатольевич — UY2ZZ, родился 23 августа 1948 г,
тел. ; Skype:; E-mail uy2zz@hotmail.com

Заместитель — Кобылко Андрей Вячеславович – UT4ZG, родился 2 января 1972 г.

Члены Совета отделения :

Михайлов Александр Константинович — UT4ZX
Турбель Юрий Юрьевич                        — UR5ZEL
Коваленко Николай Антонович             — US1ZZ
Козак Владимир Владимирович           — UW5ZL
Яровенко Сергей Владимирович          — UW2ZM
Чудный Александр Александрович       — UZ5ZV

Штаб-квартира отделения расположена по адресу :
г. Николаев ул. Шевченко, 71.
Работает по воскресеньям с 10-00 до 16-00.
Совет НОО ЛРУ и заседания КТК проходят каждое первое воскресенье месяца с 11-00.
Круглый стол отделения — каждая суббота на 3645 кгц в 08-00 укр.
Проводит UY0ZG, UT4ZG
Почтовый адрес отделения : а/я 34, Николаев — 29 , 54029
Контактный телефон — 563645

Обновлено 05.02.2016 14:34


Устав НОО ЛРУ

Устав НОО ЛРУ

 РОЗДIЛ 1.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Миколаївське обласне відділення Ліги Радіоматорів України (скорочено i надалi — МОВЛРУ) є добровiльною громадською органiзацiєю радiоаматорiв Миколаївської області, яка об’єднує за спiльними iнтересами аматорiв, зацiкавлених в галузi радiо. Дiяльнiсть МОВЛРУ поширюється на всю територiю Миколаївської області.
1.2. МОВЛРУ в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, чиним законодавством, Статутом ЛРУ та цим Статутом.
1.3. МОВЛРУ дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законностi та гласностi.
1.4. Юридична адреса МОВЛРУ: 54015 , м.Миколаїв, Варваровский узвіз , 5

РОЗДIЛ 2.
ЦIЛI, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI

2.1. Цiлями МОВЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостi своїх членiв в галузi радiо, сприяння розвитку наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних зв’язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.
2.2. МОВЛРУ ставить перед собою наступнi завдання:
— сприяння забезпеченню членiв МОВЛРУ радiоаматорською iнформацiєю, лiтературою, перiодичними виданнями;
— сприяння розширенню мiжнародних контактiв радiоаматорiв;
— сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радiозв’язку, цифрових та iнших видiв радiозв’язку, впровадженню нових видiв радiозв’язку;
— правова пiдтримка членiв МОВЛРУ як суб’єктiв Служби аматорського радiозв’язку України;
— сприяння оволодiнню комп’ютерною грамотою, розвитку швидкiсної телеграфiї та спортивного радiопеленгування, побудовi радiокерованих моделей, пiдтримка iнших видiв радiоаматорства у вiдповiдностi з чинним законодавством;
— сприяння державним органам України та iнших держав при стихiйних лихах, великих аварiях та iнших надзвичайних ситуацiях, в ходi лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварiйного радiозв’язку, в тому числi i з використанням радiоаматорських засобiв.
2.3. Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань МОВЛРУ у встановленому порядку:
— органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, «круглi столи» та iншi заходи;
— проводить змагання з радiоаматорських видiв радiоспорту (короткохвильового,
ультракороткохвильового радiозв’язку, швидкiсної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистiв та спортивного радiоорiєнтування) як в
масштабах області.
— сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських
радiотехнiчних засобiв;
— здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв;
— взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами,
профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими
органiзацiями;
— здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв’язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном;
— застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби iнформування, приймає участь в пiдготовцi та навчаннi своїх членiв, дбає про пiдготовку резерву;
— репрезентує iнтереси та захищає законнi права своїх членiв в державних, мiжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;
— може бути членом українських та мiжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цiлям дiяльностi МОВЛРУ;.

РОЗДIЛ 3.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МОВЛРУ

3.1. МОВЛРУ є юридичною особою.
3.2. МОВЛРУ має право вiд свого iменi укладати договори, набувати немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в судах, адміністративних судах, господарчому та третейському судах.
3.3. МОВЛРУ має печатку, штампи, емблему, вимпели та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою МОВЛРУ. Символiка реєструється у встановленому чиним законодавством порядку.

  РОЗДIЛ 4.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ МОВЛРУ

4.1. Членами МОВЛРУ можуть бути громадяни України незалежно вiд їх нацiональностi, партiйностi, вiросповiдання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут МОВЛРУ.
4.2. Приймання в члени МОВЛРУ проводиться Обласною Радою МОВЛРУ за особистою письмовою заявою.
4.3. Члени МОВЛРУ стоять на облiку, отримують членський квиток та сплачують щорiчний членський внесок в ЛРУ.
Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої та другої груп та школярi вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.
4.4. Члени МОВЛРУ мають право:
— приймати участь в дiяльностi МОВЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;
— користуватись послугами МОВЛРУ;
— обирати та бути обраним до керiвних органiв МОВЛРУ;
— об’єднуватись в рамках МОВЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;
— вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi МОВЛРУ в цiлому i вимагати вiдповiдi по сутi поставлених питань;
— отримувати iнформацiю про дiяльнiсть МОВЛРУ;
— вiльно виходити з МОВЛРУ за особистою письмовою заявою;
— використовувати символiку МОВЛРУ на своїх QSL-листiвках, апаратурi, предметах
приватної власностi.
4.5. Члени МОВЛРУ зобов’язанi:
— сприяти пiдтриманню авторитету МОВЛРУ, реалiзацiї завдань та цiлей МОВЛРУ;
— дотримуватись вимог Статуту МОВЛРУ;
— дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв’язку, та норм радiоаматорської етики;
— виконувати доручення керiвних органiв МОВЛРУ;
— своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок в ЛРУ.
4.6. Порушення вимог Статуту МОВЛРУ та iнших регламентуючих документiв МОВЛРУ тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена МОВЛРУ.
4.7. Рiшення про виключення з членiв МОВЛРУ приймаїться Радою МОВЛРУ та зат-
верджується загальними зборами(конференцією) .
Член МОВЛРУ за несплату щорiчного членського внеску в ЛРУна протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням вiдповiдної Ради виключається з членiв МОВЛРУ.
Повторний вступ до МОВЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.

  РОЗДIЛ 5.
СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ МОВЛРУ

5.1. МОВЛРУ дiє на демократичних засадах виборностi та колегiальностi її органiв, їх звiтностi перед членами МОВЛРУ, самостiйностi структурних одиниць, поєднання iнтересiв МОВЛРУ в цiлому та окремих її членiв, вiдкритої критики.
5.2. Вищим керiвним органом МОВЛРУ є загальнi збори (конференцiя) його членiв, якi проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
5.3. Загальнi збори (конференцiя) обирають Раду МОВЛРУ в складi: голова, заступник голови, скарбник, члени Ради (при необхiдностi) термiном на два роки.
5.4 Засiдання Ради МОВЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на місяц. Засiдання Ради МОВЛРУ є правомочним, якщо в його роботi приймає участь бiльше половини членiв Ради. Рiшення Ради МОВЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв Ради.
5.5. Голова МОВЛРУ:
— представляє МОВЛРУ у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими,
мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;
— має право пiдпису зобов’язань, актiв, та iнших документiв МОВЛРУ як перша особа;
— органiзовує дiяльнiсть Ради МОВЛРУ;
— скликає засiдання Ради МОВЛРУ, головує на них;
— забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту МОВЛРУ, гласнiсть в дiяльностi МОВЛРУ.
— готує та доповiдає загальним зборам (конференції) звiт про роботу Ради МОВЛРУ;
— виконує iншi функцiї та обов’язки, пов’язанi iз статусом голови МОВЛРУ.
5.6.Заступник голови МОВЛРУ:
— виконує обов’язки голови МОВЛРУ на час його вiдсутностi;
— має право пiдпису зобов’язань та iнших документiв МОВЛРУ як перша особа;
— виконує iншi функцiї, обов’язки та доручення за погодженням з головою МОВЛРУ.
5.7. В разi необхiдностi переобрання члена Ради МОВЛРУ або рiшення з цього приводу може прийняти Рада МОВЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Ради.
Термiн повноважень новообраного члена Ради — до наступних загальних зборів (конференції) МОВЛРУ.

  РОЗДIЛ 6.
МАЙНО ТА КОШТИ МОВЛРУ

6.1.МОВЛРУ не формує своїх власних грошових коштів і не має майна. Члени МОВЛРУ вносять щорiчній членський внесок в Виконком ЛРУ не пізніше 15 березня звітного року.
6.2. Розмiр щорiчного членського внеску, що поступає від членів МОВЛРУ в розпорядження Ради ЛРУ, встановлюється конференцiєю ЛРУ.
6.3 Приміщення та обладнання, які необхідні для діяльності МОВЛРУ надаються безкоштовно в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ та Морською спортивно-технічною школою ОСОУ. Витрати по діяльності МОВЛРУ бере на себе частково Виконкомом ЛРУ, а також приватні особи в формі безплатної допомоги.

 РОЗДIЛ 7.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

7.1. Контроль за дiяльнiстю МОВЛРУ здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка обирається загальними
зборами (конференцією) МОВЛРУ термiном на два роки в складi не менше трьох членiв (голова, члени комiсiї), якi не входять до складу керiвних органiв МОВЛРУ.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi комiсiї.
7.2. Ревiзiйна комiсiя:
— контролює дотримання Радою та МОВЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту МОВЛРУ, рiшень загальних зборів (конференції) МОВЛРУ;
— щорiчно проводить перевiрки дiяльностi Ради МОВЛРУ та рiчну iнвентаризацiю обладання МОВЛРУ, які безкоштовно надані в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ та Морською спортивно-технічною школою ОСОУ;
— складає акти ревiзiй та перевiрок, якi розглядаються загальними зборами (конференцією) МОВЛРУ.
Один примiрник акту ревiзiї або перевiрки повинен бути поданий на iм’я голови Ради МОВЛРУ в мiсячний термiн.
Акти перевiрок виносяться на затвердження загальними зборами (конференції) МОВЛРУ.
7.3. Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь у роботi загальних зборів (конференції) МОВЛРУ з правом вирiшального голосу, а в засiданнях Ради МОВЛРУ — з правом дорадчого голосу.

РОЗДIЛ 8.
ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI МОВЛРУ

8.1. Припинення дiяльностi МОВЛРУ може бути здiйснено шляхом її реорганiзацiї або лiквiдацiї.
8.2. Реорганiзацiя МОВЛРУ здiйснюіться вiдповiдно до її Статуту.
8.3. Лiквiдацiя МОВЛРУ здiйснюіться за рiшенням загальних зборів (конференції) МОВЛРУ або за рiшенням суду.
8.4. В разi лiквiдацiї МОВЛРУ загальні збори (конференцiя) або орган, що прийняв рiшення про лiквiдацiю, створює лiквiдацiйну комiсiю, яка дiє згiдно чинного законодавства та цього Статуту.
8.5. Майно, що знаходиться в тимчасовому користуванні МОВЛРУ, в разi її лiквiдацiї повинно бути повернене власникам.

Обновлено 06.05.2009 15:42